รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Muang Wan sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40310 01 ม่วงหวาน ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 02 สระกุด ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 03 โนนศรีสวัสดิ์ ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 04 ห้วยหินลาด ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 05 โนนพยอม ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 06 ท่าเม่า ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 07 คำแก่นคูณ ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 08 คำแก่นคูณน้อย ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 09 คำใหญ่ ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 10 มิตรภาพ ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 11 ปันน้ำใจ ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 12 คำแก่นคูณ ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 13 ม่วงหวาน ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
40310 14 สระแก้ว ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า(40310) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านม่วงหวาน หมู่ 1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
2.บ้านสระกุด หมู่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
3.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
4.บ้านห้วยหินลาด หมู่ 4 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
5.บ้านโนนพยอม หมู่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
6.บ้านท่าเม่า หมู่ 6 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
7.บ้านคำแก่นคูณ หมู่ 7 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
8.บ้านคำแก่นคูณน้อย หมู่ 8 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
9.บ้านคำใหญ่ หมู่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
10.บ้านมิตรภาพ หมู่ 10 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
11.บ้านปันน้ำใจ หมู่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
12.บ้านคำแก่นคูณ หมู่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
13.บ้านม่วงหวาน หมู่ 13 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
14.บ้านสระแก้ว หมู่ 14 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310