รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี คือ Rahaeng sub district, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12140 01 บ่อน้ำเชี่ยว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 02 คลองลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 03 โยธา ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 04 ระแหง ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 05 คลองโยธา ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 06 คลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 07 ปลายคลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 08 คลองถ้ำตะบัน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 09 คลองวัดบัวสุวรรณ ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 10 คลองถ้ำตะบัน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 11 ปลายคลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
12140 12 คลองตับผักชี ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว(12140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบ่อน้ำเชี่ยว หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
2.บ้านคลองลาดหลุมแก้ว หมู่ 2 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
3.บ้านโยธา หมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
4.บ้านระแหง หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
5.บ้านคลองโยธา หมู่ 5 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
6.บ้านคลองระแหง หมู่ 6 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
7.บ้านปลายคลองระแหง หมู่ 7 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
8.บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
9.บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ หมู่ 9 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
10.บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
11.บ้านปลายคลองระแหง หมู่ 11 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140
12.บ้านคลองตับผักชี หมู่ 12 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว รหัสไปรษณีย์ 12140