รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13140 01 ช่อง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 02 ใหม่ ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 03 ระเขน ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 04 มาบโพธิ์ ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
18250 05 หนองกรด ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 06 ระโสม ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 07 หนองปริง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 08 หนองบอน ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 09 หนองนาง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี(13140) และ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์(18250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านช่อง หมู่ 1 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
2.บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
3.บ้านระเขน หมู่ 3 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
4.บ้านมาบโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
5.บ้านหนองกรด หมู่ 5 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
6.บ้านระโสม หมู่ 6 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
7.บ้านหนองปริง หมู่ 7 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
8.บ้านหนองบอน หมู่ 8 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
9.บ้านหนองนาง หมู่ 9 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140