รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี คือ Rangsit sub district, Thanyaburi district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12110 01 - รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 02 - รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 03 - รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 04 - รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี(12110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110