รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี คือ Rang Sali sub district, Tha Muang district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71110 01 ลำขุนไทย รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 02 รางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 03 แปดหลัง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 04 หนองสำโรง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 05 สระกลอย รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 06 หนองสะแก รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 07 หนองโสน รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 08 สาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 09 กองเสามอญ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 10 หนองตาพัฒ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 11 หนองจิก รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 12 หนองมะกอก รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 13 ไทรงาม รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 14 หวังใหม่ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 15 หนองกะทะ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง(71110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลำขุนไทย หมู่ 1 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
2.บ้านรางสาลี่ หมู่ 2 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
3.บ้านแปดหลัง หมู่ 3 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
4.บ้านหนองสำโรง หมู่ 4 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
5.บ้านสระกลอย หมู่ 5 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
6.บ้านหนองสะแก หมู่ 6 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
7.บ้านหนองโสน หมู่ 7 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
8.บ้านสาลี่ หมู่ 8 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
9.บ้านกองเสามอญ หมู่ 9 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
10.บ้านหนองตาพัฒ หมู่ 10 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
11.บ้านหนองจิก หมู่ 11 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
12.บ้านหนองมะกอก หมู่ 12 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
13.บ้านไทรงาม หมู่ 13 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
14.บ้านหวังใหม่ หมู่ 14 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
15.บ้านหนองกะทะ หมู่ 15 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110