รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14120 01 รำมะสัก รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 02 รำมะสัก รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 03 รำมะสัก รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 04 ยางตะทอง รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 05 โพธิ์เอน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 06 ท่าลอบ รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 07 แจงแขวนหม้อ รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 08 แจงแขวนหม้อ รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 09 ม่วงคัน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 10 ทุ่งชิ่ง รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 11 ทุ่งตาเงิน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 12 ทุ่งตาเงิน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง(14120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านรำมะสัก หมู่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
2.บ้านรำมะสัก หมู่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
3.บ้านรำมะสัก หมู่ 3 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
4.บ้านยางตะทอง หมู่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
5.บ้านโพธิ์เอน หมู่ 5 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
6.บ้านท่าลอบ หมู่ 6 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
7.บ้านแจงแขวนหม้อ หมู่ 7 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
8.บ้านแจงแขวนหม้อ หมู่ 8 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
9.บ้านม่วงคัน หมู่ 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
10.บ้านทุ่งชิ่ง หมู่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
11.บ้านทุ่งตาเงิน หมู่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
12.บ้านทุ่งตาเงิน หมู่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120