รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67270 01 จะวะสิต ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 02 ธนิตคำเที่ยง ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 03 ริมสีม่วง ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 04 เพชรช่วย ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 05 กรเพชร ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 06 ชื่อจิตร ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ(67270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านจะวะสิต หมู่ 1 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
2.บ้านธนิตคำเที่ยง หมู่ 2 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
3.บ้านริมสีม่วง หมู่ 3 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
4.บ้านเพชรช่วย หมู่ 4 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
5.บ้านกรเพชร หมู่ 5 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
6.บ้านชื่อจิตร หมู่ 6 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270