รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 โนนทอง ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 น้อยหนองโก ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 วังโป่ง ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 ร่องดู่ ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 ท่าขาม ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 ลานบ่า ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 จางวาง ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 คลองสีฟัน ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 คลองบง ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 ดงเหมือง ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 งิ้วงาม ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 ท่าใหม่ ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 ไทรหย่อน ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 14 ไร่พัฒนา ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 15 หนองปักแรต ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 16 ลานป่า ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 17 สักหลง ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนทอง หมู่ 1 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านน้อยหนองโก หมู่ 2 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านวังโป่ง หมู่ 3 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านร่องดู่ หมู่ 4 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านท่าขาม หมู่ 5 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านลานบ่า หมู่ 6 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านจางวาง หมู่ 7 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านคลองสีฟัน หมู่ 8 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านคลองบง หมู่ 9 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านดงเหมือง หมู่ 10 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านงิ้วงาม หมู่ 11 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านท่าใหม่ หมู่ 12 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านไทรหย่อน หมู่ 13 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
14.บ้านไร่พัฒนา หมู่ 14 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
15.บ้านหนองปักแรต หมู่ 15 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
16.บ้านลานป่า หมู่ 16 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
17.บ้านสักหลง หมู่ 17 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110