รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 ทรายขาว ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 02 นาพรุ ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 03 หนองปง ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 04 พรุขี้กา ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 05 ลำทับ ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 06 ควนทราย ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 07 ย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 08 ไร่คอก ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 09 ภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่
81120 10 เกาะทังเข็น ลำทับ ลำทับ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทรายขาว หมู่ 1 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านนาพรุ หมู่ 2 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านหนองปง หมู่ 3 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านพรุขี้กา หมู่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านลำทับ หมู่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านควนทราย หมู่ 6 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านย่านอุดม หมู่ 7 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
8.บ้านไร่คอก หมู่ 8 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
9.บ้านภูผา หมู่ 9 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
10.บ้านเกาะทังเข็น หมู่ 10 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120

ในตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
81190 ไปรษณีย์ลำทับ 641 หมู่ 5 ถนนลำทับ-บางขัน ลำทับ ลำทับ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด