รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73150 01 แหลมกระเจา ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73150 02 กระเจาโซ่ง ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73150 03 ไผ่ประทุน ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73150 04 ลำลูกบัว ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73150 05 ไผ่กุ่ม ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73150 06 ไผ่เกาะ ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม(73150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแหลมกระเจา หมู่ 1 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
2.บ้านกระเจาโซ่ง หมู่ 2 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
3.บ้านไผ่ประทุน หมู่ 3 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
4.บ้านลำลูกบัว หมู่ 4 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
5.บ้านไผ่กุ่ม หมู่ 5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
6.บ้านไผ่เกาะ หมู่ 6 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150