รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73150 01 ทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 02 ลำเหยใน ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 03 ใหม่ ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 04 ลำเหย ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 05 ป่าแก ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 06 ภูมิ ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 07 สระน้ำส้ม ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 08 นิคม ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 09 ภูมิ ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 10 รางมูก ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 11 ทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 12 ภูมิ ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 13 ทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 14 สุขสบาย ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 15 หนองบอนพัฒนา ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม(73150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 1 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
2.บ้านลำเหยใน หมู่ 2 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
3.บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
4.บ้านลำเหย หมู่ 4 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
5.บ้านป่าแก หมู่ 5 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
6.บ้านภูมิ หมู่ 6 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
7.บ้านสระน้ำส้ม หมู่ 7 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
8.บ้านนิคม หมู่ 8 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
9.บ้านภูมิ หมู่ 9 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
10.บ้านรางมูก หมู่ 10 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
11.บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 11 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
12.บ้านภูมิ หมู่ 12 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
13.บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 13 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
14.บ้านสุขสบาย หมู่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
15.บ้านหนองบอนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150