รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62110 01 ลาดสะเดา วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 02 วังควง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 03 นานอก วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 04 ลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 05 คุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 06 คุยมะม่วงหอม วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 07 ลานทอง วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 08 หนองเสือ วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 09 จันทรมณี วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 10 หนองทราย วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 11 วังตะกู วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 12 ลานทองน้อย วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย(62110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลาดสะเดา หมู่ 1 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
2.บ้านวังควง หมู่ 2 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
3.บ้านนานอก หมู่ 3 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
4.บ้านลานกระทิง หมู่ 4 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
5.บ้านคุยป่ารัง หมู่ 5 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
6.บ้านคุยมะม่วงหอม หมู่ 6 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
7.บ้านลานทอง หมู่ 7 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
8.บ้านหนองเสือ หมู่ 8 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
9.บ้านจันทรมณี หมู่ 9 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
10.บ้านหนองทราย หมู่ 10 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
11.บ้านวังตะกู หมู่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
12.บ้านลานทองน้อย หมู่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110