รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Wang Chai sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 วังชัย วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 วังชัย วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 หนองแซง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 วังเกิ้ง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 วังถั่ว วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 วังชัย วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 สร้างแช่ง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 โคกกลาง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 เสียว วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 ศรีประเสริฐ วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 ประชานิมิตร วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 12 โคกกลาง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 13 เสียว วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 14 โคกกลาง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 15 โคกกลาง วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 16 วังชัย วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังชัย หมู่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านวังชัย หมู่ 2 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านหนองแซง หมู่ 3 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านวังเกิ้ง หมู่ 4 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านวังถั่ว หมู่ 5 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านวังชัย หมู่ 6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านสร้างแช่ง หมู่ 7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านโคกกลาง หมู่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านเสียว หมู่ 9 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านศรีประเสริฐ หมู่ 10 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านประชานิมิตร หมู่ 11 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
12.บ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
13.บ้านเสียว หมู่ 13 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
14.บ้านโคกกลาง หมู่ 14 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
15.บ้านโคกกลาง หมู่ 15 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
16.บ้านวังชัย หมู่ 16 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140