รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73140 01 วังไทร วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 คลองตัน วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 03 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 04 หนองหัวช้าง วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 05 หนองหัวช้างใต้ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 หนองน้ำใส วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 ทุ่งโปร่ง วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 หนองดา วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 หัวปลาชุก วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 หนองปลาไหล วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 11 หนองพันกง วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 12 ช้างสามเศียร วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 13 วังใหม่ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 14 วังใหม่ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังไทร หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านคลองตัน หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านวังน้ำเขียว หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านหนองหัวช้างใต้ หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านหนองน้ำใส หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ 7 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านหนองดา หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านหัวปลาชุก หมู่ 9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านหนองปลาไหล หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านหนองพันกง หมู่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
12.บ้านช้างสามเศียร หมู่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
13.บ้านวังใหม่ หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
14.บ้านวังใหม่ หมู่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140