รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 วังแขม วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 02 ท่าขมิ้น วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 03 วังแขมเหนือ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 04 บึงลาด วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 05 วังหันน้ำดึง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 06 ศาลเจ้าแม่ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 07 ไร่ใหม่ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 08 บ่อทอง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 09 ทุ่งลานควาย วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 10 ทุ่งหันตรา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 11 เนินบ่อ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 12 หัวทุ่งพัฒนา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 13 นาไร่เดียว วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 14 คลองเจริญ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 15 ทุ่งหนองบัว วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 16 คลองม่วง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังแขม หมู่ 1 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านท่าขมิ้น หมู่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านวังแขมเหนือ หมู่ 3 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านบึงลาด หมู่ 4 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านวังหันน้ำดึง หมู่ 5 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านศาลเจ้าแม่ หมู่ 6 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านไร่ใหม่ หมู่ 7 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
8.บ้านบ่อทอง หมู่ 8 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
9.บ้านทุ่งลานควาย หมู่ 9 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
10.บ้านทุ่งหันตรา หมู่ 10 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
11.บ้านเนินบ่อ หมู่ 11 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
12.บ้านหัวทุ่งพัฒนา หมู่ 12 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
13.บ้านนาไร่เดียว หมู่ 13 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
14.บ้านคลองเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
15.บ้านทุ่งหนองบัว หมู่ 15 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
16.บ้านคลองม่วง หมู่ 16 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120