รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 วังไทร วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 02 วังไทร วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 03 สามเรือน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 04 ไร่ วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 05 หนองแห้ว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 06 กระโดนเตี้ย วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 07 ทุ่งมน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 08 หนองเม่น วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 09 หนองทองหล่อ วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 10 ทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 11 อ่างทอง วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 12 หนองบอน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 13 ช้างคับ วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 14 มอหินเพิง วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 15 ทุ่งแก้ว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังไทร หมู่ 1 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านวังไทร หมู่ 2 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านสามเรือน หมู่ 3 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านไร่ หมู่ 4 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านทุ่งมน หมู่ 7 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
8.บ้านหนองเม่น หมู่ 8 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
9.บ้านหนองทองหล่อ หมู่ 9 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
10.บ้านทรัพย์มะนาว หมู่ 10 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
11.บ้านอ่างทอง หมู่ 11 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
12.บ้านหนองบอน หมู่ 12 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
13.บ้านช้างคับ หมู่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
14.บ้านมอหินเพิง หมู่ 14 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
15.บ้านทุ่งแก้ว หมู่ 15 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120