รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 สักงอย วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 สักงอย วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 ท่ามะกล้วย วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 บุ่งยาง วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 น้ำพุง วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 น้ำพุงเหนือ วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 น้ำพุงใต้ วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 บุ่งยาง วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 ท่ามะกล้วย วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 โนน-ร่องตะแบก วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 บุ่งยางเหมืองใหม่ วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 บุ่งยางใต้ วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสักงอย หมู่ 1 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านสักงอย หมู่ 2 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ 3 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านบุ่งยาง หมู่ 4 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านน้ำพุง หมู่ 5 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านน้ำพุงเหนือ หมู่ 6 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านน้ำพุงใต้ หมู่ 7 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านบุ่งยาง หมู่ 8 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านโนน-ร่องตะแบก หมู่ 10 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านบุ่งยางเหมืองใหม่ หมู่ 11 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านบุ่งยางใต้ หมู่ 12 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110