รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20140 01 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 02 คลองกว้าง วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 03 ดอนทอง วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 04 คลองกว้าง วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 05 โคกสำราญ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 06 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 07 เนินตั้ว วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 08 ศาลาแดง วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 09 คลองสะพาน วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 10 ท้ายบ้าน วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 11 โคกสำราญ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม(20140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวัดโบสถ์ หมู่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
2.บ้านคลองกว้าง หมู่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
3.บ้านดอนทอง หมู่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
4.บ้านคลองกว้าง หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
5.บ้านโคกสำราญ หมู่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
6.บ้านวัดโบสถ์ หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
7.บ้านเนินตั้ว หมู่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
8.บ้านศาลาแดง หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
9.บ้านคลองสะพาน หมู่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
10.บ้านท้ายบ้าน หมู่ 10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
11.บ้านโคกสำราญ หมู่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140