รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26000 01 ลำผักบุ้ง ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 02 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 03 บางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 04 คลองสอง ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 05 บางขอม ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 06 คลองบางเม่า ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 07 คลองบางเม่า ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 08 กำแพงเศียร ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 09 คลองหัว ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 10 บางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 11 บางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26000 12 บางเม่าเหนือ ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครนายก(26000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านลำผักบุ้ง หมู่ 1 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
2.บ้านศรีจุฬา หมู่ 2 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
3.บ้านบางหอย หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
4.บ้านคลองสอง หมู่ 4 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
5.บ้านบางขอม หมู่ 5 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
6.บ้านคลองบางเม่า หมู่ 6 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
7.บ้านคลองบางเม่า หมู่ 7 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
8.บ้านกำแพงเศียร หมู่ 8 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
9.บ้านคลองหัว หมู่ 9 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
10.บ้านบางหอย หมู่ 10 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
11.บ้านบางปรัง หมู่ 11 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
12.บ้านบางเม่าเหนือ หมู่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000