รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81150 01 ศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
81150 02 พระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
81150 03 ทุ่งยูง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
81150 04 ทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
81150 05 โล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา(81150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านศาลาด่าน หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
2.บ้านพระแอะ หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
3.บ้านทุ่งยูง หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
4.บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
5.บ้านโล๊ะดุหยง หมู่ 5 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150