รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26120 01 บึงหลุมบัว ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 02 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 03 คลอง23 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 04 ปากบึง ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 05 วัดอารีราษฎร์ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 06 บึงกล่ำ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 07 คลองหนองขุมฝั่งใต้ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 08 คลอง24ฝั่งใต้ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 09 คลอง24ฝั่งเหนือ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 10 ปากบึงศาล ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 11 หน้าวัดสว่างอารมณ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 12 คลอง23ฝั่งเหนือ ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
26120 13 เกาะลอย ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์(26120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบึงหลุมบัว หมู่ 1 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
2.บ้านวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ 2 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
3.บ้านคลอง23 หมู่ 3 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
4.บ้านปากบึง หมู่ 4 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
5.บ้านวัดอารีราษฎร์ หมู่ 5 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
6.บ้านบึงกล่ำ หมู่ 6 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
7.บ้านคลองหนองขุมฝั่งใต้ หมู่ 7 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
8.บ้านคลอง24ฝั่งใต้ หมู่ 8 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
9.บ้านคลอง24ฝั่งเหนือ หมู่ 9 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
10.บ้านปากบึงศาล หมู่ 10 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
11.บ้านหน้าวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 11 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
12.บ้านคลอง23ฝั่งเหนือ หมู่ 12 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
13.บ้านเกาะลอย หมู่ 13 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120