รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73180 01 สระ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 โคก สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 03 ไผ่คอย สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 04 ไผ่สงคราม สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 05 ไผ่โทน สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 เสืออีด่าง สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 หนองมะเกลือ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 ดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 ดอนใหญ่ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 หนองระแหง สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 11 หนองพงใหญ่ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 12 หนองพงเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 13 โคกโก-โคกแย้ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 14 เกาะไผ่เถื่อน สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 15 หนองพังพวย สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 16 หนองโพธิ์ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 17 ฝั่งคลอง สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 18 ดอนแฉลบ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 19 หนองพงกลาง สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 20 ดอนเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 21 หนองคันรวก สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 22 ไผ่ทอง สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73180 23 หนองพงน้อย สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
73140 24 เจริญสุข สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) และ ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา(73180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านสระ หมู่ 1 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
2.บ้านโคก หมู่ 2 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านไผ่คอย หมู่ 3 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
4.บ้านไผ่สงคราม หมู่ 4 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
5.บ้านไผ่โทน หมู่ 5 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
6.บ้านเสืออีด่าง หมู่ 6 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 7 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านดอนเตาอิฐ หมู่ 8 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านดอนใหญ่ หมู่ 9 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านหนองระแหง หมู่ 10 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
12.บ้านหนองพงเล็ก หมู่ 12 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
13.บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ 13 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
14.บ้านเกาะไผ่เถื่อน หมู่ 14 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
15.บ้านหนองพังพวย หมู่ 15 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
16.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 16 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
17.บ้านฝั่งคลอง หมู่ 17 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
18.บ้านดอนแฉลบ หมู่ 18 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
19.บ้านหนองพงกลาง หมู่ 19 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
20.บ้านดอนเล็ก หมู่ 20 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
21.บ้านหนองคันรวก หมู่ 21 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
22.บ้านไผ่ทอง หมู่ 22 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
23.บ้านหนองพงน้อย หมู่ 23 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
24.บ้านเจริญสุข หมู่ 24 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140