รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น คือ Sa Kaeo sub district, Pueai Noi district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40340 01 สระแก้ว สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 02 วังหิน สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 03 เก่าค้อ สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 04 หนองบัวน้อย สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 05 นาเสียว สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 06 โคกสว่าง สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 07 วังหิน สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย(40340) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสระแก้ว หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
2.บ้านวังหิน หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
3.บ้านเก่าค้อ หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
4.บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
5.บ้านนาเสียว หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
6.บ้านโคกสว่าง หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
7.บ้านวังหิน หมู่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340