รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Sa-At sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40310 01 สะอาด สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 02 หนองเรือน้อย สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 03 นาศรี สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 04 โคกสว่าง สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 05 หนองอ้อ สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 06 โนนดงมัน สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 07 ค้อท่าโพธิ์ สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 08 คำบง สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 09 คำบง สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 10 ดงเค็ง สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 11 คำบง สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 12 นาศรี สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 13 คำบง สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
40310 14 โนนดงมัน สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพองเก่า(40310) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสะอาด หมู่ 1 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
2.บ้านหนองเรือน้อย หมู่ 2 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
3.บ้านนาศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
4.บ้านโคกสว่าง หมู่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
5.บ้านหนองอ้อ หมู่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
6.บ้านโนนดงมัน หมู่ 6 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
7.บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
8.บ้านคำบง หมู่ 8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
9.บ้านคำบง หมู่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
10.บ้านดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
11.บ้านคำบง หมู่ 11 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
12.บ้านนาศรี หมู่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
13.บ้านคำบง หมู่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310
14.บ้านโนนดงมัน หมู่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพองเก่า รหัสไปรษณีย์ 40310