รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20182 - ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20251 - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20251 - ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 01 ตลาดสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 02 ตลาดสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 03 ยางงาม สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 04 เตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 05 ป่ายุบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 06 หนองระกำ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 07 ร่มฤดี สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 08 คลองกานดา สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
20180 09 เขาคันธมาศน์ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ(20180) และ ที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ(20182) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านฐานทัพเรือสัตหีบ หมู่ 0 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20182
2.บ้านโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมู่ 0 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกล็ดแก้ว รหัสไปรษณีย์ 20251
3.บ้านภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมู่ 0 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกล็ดแก้ว รหัสไปรษณีย์ 20251
4.บ้านตลาดสัตหีบ หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
5.บ้านตลาดสัตหีบ หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
6.บ้านยางงาม หมู่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
7.บ้านเตาถ่าน หมู่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
8.บ้านป่ายุบ หมู่ 5 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
9.บ้านหนองระกำ หมู่ 6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
10.บ้านร่มฤดี หมู่ 7 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180