รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73150 01 โคกหม้อ สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 02 หนองหนัง สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 03 ต้นสำโรง สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 04 รางกรด สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 05 สามง่าม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 06 ลำอ้ายเสา สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 07 เกาะกลาง สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 08 แหลมมะเกลือ สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 09 ดอนตูม(คลองเล็ก) สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 10 สามง่าม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 11 ลำอ้ายเสา สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 12 แหลมมะเกลือ สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม(73150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคกหม้อ หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
2.บ้านหนองหนัง หมู่ 2 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
3.บ้านต้นสำโรง หมู่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
4.บ้านรางกรด หมู่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
5.บ้านสามง่าม หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
6.บ้านลำอ้ายเสา หมู่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
7.บ้านเกาะกลาง หมู่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
8.บ้านแหลมมะเกลือ หมู่ 8 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
9.บ้านดอนตูม(คลองเล็ก) หมู่ 9 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
10.บ้านสามง่าม หมู่ 10 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
11.บ้านลำอ้ายเสา หมู่ 11 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
12.บ้านแหลมมะเกลือ หมู่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150