รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Sawathi sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 หนองตาไก้ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 โคกล่าม สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 หนองเม็ก สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 ม่วงโป้ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 โนนกู่ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 ป่าหม้อ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 สาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 สาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 งิ้ว สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 หนองปิง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 โนนรัง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 โนนตุ่น สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 เฟี้ยฟาน สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 14 ลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 15 หินขาว สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 16 โนนรัง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 17 หนองตาไก้ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 18 หนองปิง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 19 งิ้ว สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 20 ลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 21 สาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 22 โนนรัง สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 23 ม่วงโป้ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 24 โนนกู่ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองตาไก้ หมู่ 1 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านโคกล่าม หมู่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านหนองเม็ก หมู่ 3 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านม่วงโป้ หมู่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านโนนกู่ หมู่ 5 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านป่าหม้อ หมู่ 6 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านสาวะถี หมู่ 7 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านสาวะถี หมู่ 8 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านงิ้ว หมู่ 9 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านหนองปิง หมู่ 10 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านโนนรัง หมู่ 11 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านโนนตุ่น หมู่ 12 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านเฟี้ยฟาน หมู่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14.บ้านลาดนาเพียง หมู่ 14 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
15.บ้านหินขาว หมู่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
16.บ้านโนนรัง หมู่ 16 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
17.บ้านหนองตาไก้ หมู่ 17 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
18.บ้านหนองปิง หมู่ 18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
19.บ้านงิ้ว หมู่ 19 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
20.บ้านลาดนาเพียง หมู่ 20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
21.บ้านสาวะถี หมู่ 21 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
22.บ้านโนนรัง หมู่ 22 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
23.บ้านม่วงโป้ หมู่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
24.บ้านโนนกู่ หมู่ 24 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000