รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Samran sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 สำราญ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 นางาม สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 น้ำเกลี้ยง สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 นาเพียง สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 เฟี้ยฟาน สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 ไก่นา สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 ปลาเซียม สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 อัมพวัน สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 โคก สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 โนนแต้ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 โนนสว่าง สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 โคก สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 สำราญ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสำราญ หมู่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านนางาม หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านนาเพียง หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านเฟี้ยฟาน หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านไก่นา หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านปลาเซียม หมู่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านอัมพวัน หมู่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านโคก หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านโนนแต้ หมู่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านโนนสว่าง หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านโคก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านสำราญ หมู่ 13 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000