รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
80240 01 ไสใหญ่ สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 02 ห้วยสาร สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 03 ควนกลาง สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 04 มะม่วงเอน สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 05 บางราโพธิ์ สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 06 บางนุ้ย สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 07 โคกคา สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 08 ทอนคลอง สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 09 ไสยง สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 10 ทุ่งปอง สินปุน เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่(80240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไสใหญ่ หมู่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
2.บ้านห้วยสาร หมู่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
3.บ้านควนกลาง หมู่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
4.บ้านมะม่วงเอน หมู่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
5.บ้านบางราโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
6.บ้านบางนุ้ย หมู่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
7.บ้านโคกคา หมู่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
8.บ้านทอนคลอง หมู่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
9.บ้านไสยง หมู่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
10.บ้านทุ่งปอง หมู่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240