รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20110 01 ห้วยยายพรหม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 02 ไร่กล้วย สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 03 หัวคันทด สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 04 ไร่ สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 05 นาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 06 เขาน้อย สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 07 ซากค้อ สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 08 หัวโกรก สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 09 บ่อยาง สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20110 10 บุญปราโมทย์ สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา(20110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยยายพรหม หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
2.บ้านไร่กล้วย หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
3.บ้านหัวคันทด หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
4.บ้านไร่ หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
5.บ้านนาพร้าว หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
6.บ้านเขาน้อย หมู่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
7.บ้านซากค้อ หมู่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
8.บ้านหัวโกรก หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
9.บ้านบ่อยาง หมู่ 9 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
10.บ้านบุญปราโมทย์ หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110

ในตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 3 บ้านเอื้ออาทรศรีราชา 3 จ.ชลบุรี สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 4 อาคารชุดเอื้ออาทรศรีราชา 1 จ.ชลบุรี สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 5 อาคารชุดเอื้ออาทรศรีราชา 2 จ.ชลบุรี สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด