รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73140 01 หนองขนาน หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 หนองเขมร หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 03 อรุณรุ่ง หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 04 ใหม่เจริญพร หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 05 หนองขโมย หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 หนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 รางแคสูง หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 จับเกาะ|รางสมบูรณ์ หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 ยิ่งเจริญ หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 รางหว้า หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 11 รุ่งเรือง หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองขนาน หมู่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านหนองเขมร หมู่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านอรุณรุ่ง หมู่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านใหม่เจริญพร หมู่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านหนองขโมย หมู่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านรางแคสูง หมู่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านจับเกาะ|รางสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านยิ่งเจริญ หมู่ 9 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านรางหว้า หมู่ 10 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140