รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น คือ Nong Kung sub district, Nam Phong district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40140 01 หนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 02 นายม หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 03 นาคู หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 04 โสกแสง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 05 นาเรียง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 06 หนองนกเขียน หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 07 บึงกลาง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 08 โนนสวรรค์ หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 09 นาเรียง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 10 หนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
40140 11 โสกแสง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง(40140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
2.บ้านนายม หมู่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
3.บ้านนาคู หมู่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
4.บ้านโสกแสง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
5.บ้านนาเรียง หมู่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
6.บ้านหนองนกเขียน หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
7.บ้านบึงกลาง หมู่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
8.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
9.บ้านนาเรียง หมู่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
10.บ้านหนองกุง หมู่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
11.บ้านโสกแสง หมู่ 11 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140