รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20230 01 หนองขาม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 02 หนองฆ้อ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 03 เขาดิน หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 04 เขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20230 05 บ่อหิน หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 06 โค้งดารา หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 07 เนินแสนสุข หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 08 หินกอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20110 09 เนินตอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20230 10 หนองยายบู่ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20230 11 หนองเลง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา(20110) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม(20230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านหนองขาม หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
2.บ้านหนองฆ้อ หมู่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
3.บ้านเขาดิน หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
4.บ้านเขาตะแบก หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
5.บ้านบ่อหิน หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
6.บ้านโค้งดารา หมู่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
7.บ้านเนินแสนสุข หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
8.บ้านหินกอง หมู่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
9.บ้านเนินตอง หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
10.บ้านหนองยายบู่ หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
11.บ้านหนองเลง หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230

ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 2 บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
20232 ไปรษณีย์หนองขาม 99 หมู่ 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด