รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี คือ Nong Tak Ya sub district, Tha Muang district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71110 01 หนองตากยา หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 02 หนองตะคอง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 03 หนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 04 คอเขา หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 05 หนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 06 โกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 07 หนองล้อมรั้ว หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 08 หนองบัว หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 09 กลาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 10 หนองแหน หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 11 หนองกำแพง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 12 หนองม่วง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 13 หนองใหญ่ หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 14 หนองข้าวนก หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 15 หนองกระโดนน้อย หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 16 หนองเกวียน หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง(71110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองตากยา หมู่ 1 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
2.บ้านหนองตะคอง หมู่ 2 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
3.บ้านหนองอีเห็น หมู่ 3 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
4.บ้านคอเขา หมู่ 4 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
5.บ้านหนองสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
6.บ้านโกรกตารอด หมู่ 6 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
7.บ้านหนองล้อมรั้ว หมู่ 7 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
8.บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
9.บ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
10.บ้านหนองแหน หมู่ 10 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
11.บ้านหนองกำแพง หมู่ 11 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
12.บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
13.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 13 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
14.บ้านหนองข้าวนก หมู่ 14 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
15.บ้านหนองกระโดนน้อย หมู่ 15 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
16.บ้านหนองเกวียน หมู่ 16 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110