รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20160 01 หนองจับอึ่ง หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 02 แสนแสบ หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 03 ตลาดหนองตำลึง หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 04 มะเขือ หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 05 ซอยพัฒนา3 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 06 บ่อ หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 07 กระบก หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 08 ห้วยตากด้านบน หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 09 ห้วยตากด้านล่าง หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง(20160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองจับอึ่ง หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
2.บ้านแสนแสบ หมู่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
3.บ้านตลาดหนองตำลึง หมู่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
4.บ้านมะเขือ หมู่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
5.บ้านซอยพัฒนา3 หมู่ 5 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
6.บ้านบ่อ หมู่ 6 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
7.บ้านกระบก หมู่ 7 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
8.บ้านห้วยตากด้านบน หมู่ 8 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
9.บ้านห้วยตากด้านล่าง หมู่ 9 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160