รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Nong Tum sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 หนองตูม หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 หนองตูม หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 หนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 หนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 โคกท่า หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 หนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 เหมือดแอ่ หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 ดอนธาตุ หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 ท่าฉาง หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 หนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 โคกท่า หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองตูม หมู่ 1 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านหนองตูม หมู่ 2 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านโคกท่า หมู่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 7 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านดอนธาตุ หมู่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านท่าฉาง หมู่ 9 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านโคกท่า หมู่ 11 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000