รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62150 01 หนองทอง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 02 เนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 03 จิกคันซ้อน หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 04 โคกเจริญ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 05 ลานกระดี่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 06 โนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 07 ศรีบุญส่ง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 08 สี่หลัง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 09 สมบูรณ์พัฒนา หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 10 โนนใหญ่พัฒนา2 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม(62150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองทอง หมู่ 1 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
2.บ้านเนินกรอย หมู่ 2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
3.บ้านจิกคันซ้อน หมู่ 3 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
4.บ้านโคกเจริญ หมู่ 4 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
5.บ้านลานกระดี่ หมู่ 5 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
6.บ้านโนนใหญ่ หมู่ 6 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
7.บ้านศรีบุญส่ง หมู่ 7 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
8.บ้านสี่หลัง หมู่ 8 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
9.บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 9 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
10.บ้านโนนใหญ่พัฒนา2 หมู่ 10 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150