รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น คือ Nong Bua sub district, Ban Fang district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40270 01 นาดอกไม้ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 02 นาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 03 โสกม่วง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 04 ดอนดู่ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 05 นาฝาย หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 06 บะยาว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 07 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 08 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 09 บะยาว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 10 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 11 หนองบัว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง(40270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาดอกไม้ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
2.บ้านนาโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
3.บ้านโสกม่วง หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
4.บ้านดอนดู่ หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
5.บ้านนาฝาย หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
6.บ้านบะยาว หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
7.บ้านหนองบัว หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
8.บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
9.บ้านบะยาว หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
10.บ้านหนองบัว หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
11.บ้านหนองบัว หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270