รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20160 01 โป่งตามุข หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 02 หนองหงษ์ หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 03 กุฎน้ำใส หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 04 หนองกะขะ(บ้านใหม่) หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 05 ห้วยยาง หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 06 หนองกาน้ำ หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง(20160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโป่งตามุข หมู่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
2.บ้านหนองหงษ์ หมู่ 2 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
3.บ้านกุฎน้ำใส หมู่ 3 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
4.บ้านหนองกะขะ(บ้านใหม่) หมู่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
5.บ้านห้วยยาง หมู่ 5 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
6.บ้านหนองกาน้ำ หมู่ 6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160