รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น คือ Nong Khiat sub district, Chum Phae district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40290 01 หนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 02 จอมศรี หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 03 โคกงาม หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 04 ธาตุ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 05 หนองกุง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 06 โนนศิลา หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 07 หนองหว้า หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 08 หนองหนามแท่ง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 09 หนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 10 โนนรัง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน(40290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองเขียด หมู่ 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
2.บ้านจอมศรี หมู่ 2 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
3.บ้านโคกงาม หมู่ 3 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
4.บ้านธาตุ หมู่ 4 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
5.บ้านหนองกุง หมู่ 5 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
6.บ้านโนนศิลา หมู่ 6 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
7.บ้านหนองหว้า หมู่ 7 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
8.บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
9.บ้านหนองเขียด หมู่ 9 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
10.บ้านโนนรัง หมู่ 10 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290