รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 1 ใหม่ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 10 เขมร หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 11 คลองนราภิรมย์ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 12 กุ้ดคลองขวาง หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 2 คลองประจำ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 3 คลองมะเกลือ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 4 หนองทับ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 5 นราภิรมย์ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 6 นาหลวง หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 7 หนองสามบาท หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 8 สหกรณ์ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 9 หนองทับ หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย(11150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
2.บ้านเขมร หมู่ 10 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
3.บ้านคลองนราภิรมย์ หมู่ 11 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
4.บ้านกุ้ดคลองขวาง หมู่ 12 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
5.บ้านคลองประจำ หมู่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
6.บ้านคลองมะเกลือ หมู่ 3 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
7.บ้านหนองทับ หมู่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
8.บ้านนราภิรมย์ หมู่ 5 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
9.บ้านนาหลวง หมู่ 6 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
10.บ้านหนองสามบาท หมู่ 7 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
11.บ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
12.บ้านหนองทับ หมู่ 9 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150