รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20140 01 หนองเหียง หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 02 หนองสำโรง หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 03 หนองประดู่ หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 04 แปลงเกตุ หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 05 หนองยาง หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 06 โพธิ์สำเภา หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 07 หนองตามิตร หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 08 หนองข่า หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 09 สระคลอง หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 10 หนองไผ่แก้ว หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 11 เนินหิน หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 12 หนองสังข์ หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 13 ไร่เสธ์ หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 14 เขาอำนวยสุข หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 15 หนองเม็ก หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 16 แปลงเสือครูด หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม(20140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองเหียง หมู่ 1 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
2.บ้านหนองสำโรง หมู่ 2 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
3.บ้านหนองประดู่ หมู่ 3 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
4.บ้านแปลงเกตุ หมู่ 4 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
5.บ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
6.บ้านโพธิ์สำเภา หมู่ 6 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
7.บ้านหนองตามิตร หมู่ 7 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
8.บ้านหนองข่า หมู่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
9.บ้านสระคลอง หมู่ 9 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
10.บ้านหนองไผ่แก้ว หมู่ 10 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
11.บ้านเนินหิน หมู่ 11 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
12.บ้านหนองสังข์ หมู่ 12 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
13.บ้านไร่เสธ์ หมู่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
14.บ้านเขาอำนวยสุข หมู่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
15.บ้านหนองเม็ก หมู่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
16.บ้านแปลงเสือครูด หมู่ 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140