รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น คือ Nong Saeng sub district, Ban Haet district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40110 01 หนองแซง หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 02 ขามป้อม หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 03 หนองเต่า หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 04 สว่างพัฒนา หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 05 ห้วยม่วง หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 06 ขอนสัก หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 07 หนองแซง หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่(40110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองแซง หมู่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
2.บ้านขามป้อม หมู่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
3.บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
4.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
5.บ้านห้วยม่วง หมู่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
6.บ้านขอนสัก หมู่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
7.บ้านหนองแซง หมู่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110