รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67270 01 เสลียงแห้ง หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 02 สนสวย หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 03 มุกโต หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 04 หนองรากช้าง หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 05 ทานตะวัน หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 06 หนองแม่นา หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 07 มาตุลี หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 08 สระแก้ว หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 09 ราชพฤกษ์ หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 10 ร่มโพธิ์ร่มไทร หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ(67270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเสลียงแห้ง หมู่ 1 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
2.บ้านสนสวย หมู่ 2 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
3.บ้านมุกโต หมู่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
4.บ้านหนองรากช้าง หมู่ 4 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
5.บ้านทานตะวัน หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
6.บ้านหนองแม่นา หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
7.บ้านมาตุลี หมู่ 7 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
8.บ้านสระแก้ว หมู่ 8 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
9.บ้านราชพฤกษ์ หมู่ 9 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
10.บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร หมู่ 10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270