รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26130 01 คลองคล้า หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 02 โคกกระชาย หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 03 หนองหัวลิงใน หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 04 เนินหินแร่ หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 05 หนองแสง หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 06 สันป่าตั้ง หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 07 หนองหัวลิงนอก หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 08 บุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี นครนายก
26130 09 เหล่าเดิ่น หนองแสง ปากพลี นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี(26130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองคล้า หมู่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
2.บ้านโคกกระชาย หมู่ 2 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
3.บ้านหนองหัวลิงใน หมู่ 3 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
4.บ้านเนินหินแร่ หมู่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
5.บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
6.บ้านสันป่าตั้ง หมู่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
7.บ้านหนองหัวลิงนอก หมู่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
8.บ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
9.บ้านเหล่าเดิ่น หมู่ 9 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130