รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 ดงข่อย หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 น้ำก้อแกเครือ หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 น้ำก้อหัวขัว หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 หนองไขว่ หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 หนองไขว่ หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 หนองไขว่ หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 หนองขาม หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 ท่าแร่ หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 ท่าขาว หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 โนนทอง หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 หนองปลาซิว หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 สวนละมุด หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 โสกจักจั่น หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 14 ร่องโปร่ง หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 15 ใหม่พัฒนา หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดงข่อย หมู่ 1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านน้ำก้อแกเครือ หมู่ 2 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านน้ำก้อหัวขัว หมู่ 3 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านหนองไขว่ หมู่ 4 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านหนองไขว่ หมู่ 5 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านหนองไขว่ หมู่ 6 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านท่าแร่ หมู่ 8 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านท่าขาว หมู่ 9 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านโนนทอง หมู่ 10 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านหนองปลาซิว หมู่ 11 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านสวนละมุด หมู่ 12 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านโสกจักจั่น หมู่ 13 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
14.บ้านร่องโปร่ง หมู่ 14 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
15.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 15 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110