รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62150 01 หนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 02 สักขี หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 03 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 04 ทุ่งรวงทอง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 05 หนองยาง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 06 หนองไผ่ล้อม หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 07 จิกราด หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 08 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 09 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 10 สักขีพัฒนา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม(62150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองไม้กอง หมู่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
2.บ้านสักขี หมู่ 2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
3.บ้านแม่ยื้อ หมู่ 3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
4.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
5.บ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
6.บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 6 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
7.บ้านจิกราด หมู่ 7 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
8.บ้านแม่ยื้อ หมู่ 8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
9.บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
10.บ้านสักขีพัฒนา หมู่ 10 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150