รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81140 01 หน้าเขา หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 02 บางส้าน หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 03 ต้นพง หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 04 เขาดิน หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 05 นา หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 06 ห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 07 ต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่
81140 08 เขาห้วยพลัด หน้าเขา เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม(81140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหน้าเขา หมู่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
2.บ้านบางส้าน หมู่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
3.บ้านต้นพง หมู่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
4.บ้านเขาดิน หมู่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
5.บ้านนา หมู่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
6.บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
7.บ้านต้นหาร หมู่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
8.บ้านเขาห้วยพลัด หมู่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140