รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20140 01 สวนใหม่ หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 02 หนองไทร หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 03 หนองพร้าว หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 04 ทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 05 เหนือ หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 06 หนองยาง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 07 ดอนกระบาก หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 08 ดงไม้ลาย หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 09 หมอนนาง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 10 ชุมแสง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 11 หนองผักบุ้งขัน หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 12 หนองแหน หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม(20140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสวนใหม่ หมู่ 1 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
2.บ้านหนองไทร หมู่ 2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
3.บ้านหนองพร้าว หมู่ 3 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
4.บ้านทุ่งเหียง หมู่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
5.บ้านเหนือ หมู่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
6.บ้านหนองยาง หมู่ 6 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
7.บ้านดอนกระบาก หมู่ 7 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
8.บ้านดงไม้ลาย หมู่ 8 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
9.บ้านหมอนนาง หมู่ 9 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
10.บ้านชุมแสง หมู่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
11.บ้านหนองผักบุ้งขัน หมู่ 11 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
12.บ้านหนองแหน หมู่ 12 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140