รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 หัวถนน หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 02 โนนดุม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 03 โนนพลับ หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 04 หนองขาม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 05 หัวยาง หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 06 ถนนใหญ่ หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 07 หนองกระทุ่ม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 08 โนนทัน หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 09 หนองกระทุ่มน้อย หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวถนน หมู่ 1 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านโนนดุม หมู่ 2 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านโนนพลับ หมู่ 3 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านหนองขาม หมู่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านหัวยาง หมู่ 5 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านถนนใหญ่ หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
8.บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
9.บ้านหนองกระทุ่มน้อย หมู่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120